หลักสูตรหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559

 

รหัสและชื่อหลักสูตร
         ภาษาไทย                 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
ภาษาอังกฤษ              Doctor of Philosophy Program in Innovative Management
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
         ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ)
          ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)     Doctor of Philosophy (Innovative Management)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)         Ph.D. (Innovative Management)
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 5 ปี และปัจจุบันบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านนวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น
และนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ ด้วยความพร้อมของบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และการมีเครือข่ายทางวิชาการอย่างเข้มแข็งกอปรกับผลการสำรวจความต้องการการศึกษาต่อใน    ระดับปริญญาเอกของนักศึกษาระดับปริญญาโทในปัจจุบัน ศิษย์เก่า ผู้บริหาร ครู/คณาจารย์ และผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเป็นจำนวนมาก ดังนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเพื่อให้ทันสมัยและตอบสนอง ความต้องการของสังคม
ระยะเวลาการศึกษา
         ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี
โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ แบ่งการศึกษาเป็น
3 กลุ่มวิชาดังนี้
1) กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ (Policy and Strategy Innovative Management) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะและศักยภาพในการคิดหานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อนำองค์การ กำหนดและนำค่านิยม ทิศทาง เป้าหมายทั้งระยะสั้น  กลาง และยาว กระจายลงสู่การปฏิบัติในทุกระดับ  ที่มีการริเริ่มสร้างสรรค์ มีความคล่องตัว  สร้างโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  โดยยึดระบบการจัดการตามหลักทศพิศราชธรรมและธรรมาภิบาล
2)  กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น (Public Innovative Management) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการคิดหานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและองค์การท้องถิ่นที่มีอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ทั้งนี้เพื่อการสร้างนักวิชาการและงานวิจัยในองค์ความรู้ใหม่ ทางด้านการบริหารภาครัฐและองค์กรท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการนำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาองค์การท้องถิ่นและประเทศชาติ โดยยึดระบบการจัดการตามหลักทศพิศราชธรรมและธรรมาภิบาล
3)  กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ (Business Innovative Management)  มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะ   และศักยภาพในการคิดหานวัตกรรมการจัดการในศักยภาพในความเป็นนักวิชาการด้านบริหารการจัดการ และการประยุกต์ใช้ในระดับสากล พร้อมทั้งสร้างสรรค์ความรู้ใหม่และการพัฒนานักวิชาชีพ โดยเน้นกระบวนการวิจัยที่ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ    โดยยึดระบบการจัดการตามหลักทศพิศราชธรรมและธรรมาภิบาล        
 
โครงสร้างหลักสูตรมีจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
(1) หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไม่น้อยกว่า                              18  หน่วยกิต
     ก. วิชาแกน                                                       12 หน่วยกิต
     ข. วิชาเลือก                                                        6    หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                            36  หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต ในกรณีที่ไม่ผ่านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์
รายวิชาในหลักสูตร
           1. หมวดวิชาเฉพาะ                                                           18    หน่วยกิต
               1.1 วิชาแกน                                                             12    หน่วยกิต
 
รหัสวิชา               ชื่อวิชา                                                                 น(บ-ป-อ)                                                
PHD8102             ระเบียบวิธีวิจัยนวัตกรรมการจัดการขั้นสูง                              3(2-2-5)
                    Advanced Research Methodology in Innovative Management
PHD8204             นวัตกรรมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์                                  3(3-0-6)
                         Innovative Management  in  The Age of Globalization
PHD8205             การจัดการทุนมนุษย์และทุนสังคม                                       3(3-0-6)
                        Management of Human and Social Capital
PHD8206             การจัดการสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้                                   3(3-0-6)
     Management of Knowledge-Based Economy and Society
                   1.2  วิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกเรียนเพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
                         1.2.1 กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์ 
                                  (Policy and Strategy Innovative) 
 
PHD8301           สัมมนานวัตกรรมการจัดการนโยบายและยุทธศาสตร์                 3(3-0-6)
                  Seminar in Policy and Strategic Innovative Management
PHD8302           สถิติวิเคราะห์ชั้นสูง                                                      3(2-2-5)
                   Advanced Statistical Methods
                         
                         1.2.2 กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น 
                                  (Public Innovative Management)
 
รหัสวิชา               ชื่อวิชา                                                                 น(บ-ป-อ) 
PHD8302             สถิติวิเคราะห์ชั้นสูง                                                      3(2-2-5)
                         Advanced Statistical Methods
PHD8303             สัมมนานวัตกรรมการจัดการภาครัฐและท้องถิ่น                        3(3-0-6)
                    Seminar in Public and Local Innovative Management
                        1.2.3 กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ 
                          (Business Innovative Management)
PHD8302             สถิติวิเคราะห์ชั้นสูง                                                       3(2-2-5)
               Advanced Statistical Methods
PHD8304             สัมมนานวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ                                    3(3-0-6)    
               Seminar in Business Innovative Management    
                       
           (2) หมวดวิชาวิทยานิพนธ์                                                         36 หน่วยกิต
PHD8909             วิทยานิพนธ์ 1                                                              6(270)
                         Thesis 1                                                  
PHD8910             วิทยานิพนธ์ 2                                                              6 (270)
                        Thesis  2                                                  
PHD8911             วิทยานิพนธ์ 3                                                            12 (540)
               Thesis  3                                                      
PHD8912             วิทยานิพนธ์ 4                                                              12 (540)
               Thesis  4