รายละเอียดค่าใช้จ่ายหลักสูตร


ค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตร ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)  ไม่รวมศึกษาดูงาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ

ส่วนลด

ตลอดหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายต่อภาคเรียน

(๘ ภาคเรียน)

ค่าบำรุงการศึกษา 

ต่อภาคเรียน

รวมค่าใช้จ่าย

ต่อภาคเรียน

     บุคคลทั่วไป

-

๕๐๐,๐๐๐

๖๒,๕๐๐

๒,๕๐๐

๖๕,๐๐๐

     ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๒๐%

๔๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒,๕๐๐

๕๒,๕๐๐

     บุคลากรในสังกัดของหน่วยงานที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

๒๐%

๔๐๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๒,๕๐๐

๕๒,๕๐๐

     บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ    สวนสุนันทา

๔๐%

๓๐๐,๐๐๐

๓๗,๕๐๐

๒,๕๐๐

๔๐,๐๐๐

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

-ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ มือถือ : ๐๘๑-๘๔๐-๖๔๔๔

- เลขานุการหลักสูตร : คุณเย็นจิต คงปาน โทร ๐๒-๑๖๐-๑๕๕๘ มือถือ ๐๘๑-๓๖๒-๗๔๐๓

-หรือที่ อาคาร ๓๗ ชั้น ๓ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ : 1. ค่าสมัคร ท่านละ ๒,๐๐๐ บาท