อาจารย์ประจำสาขา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพล ก่อฐานะ
ประธานหลักสูตร
 ปริญญาเอก :   - ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ.2555
 ปริญญาโท :   -  บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2536
 ปริญญาตรี :   - บช.บ. (บัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2524
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/tanapol_ko
 อีเมลล์ :tanapol.ko@ssru.ac.th 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา
ดร.จิราพร  สวัสดิรักษ์
อาจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ฮาตระวัง
 ปริญญาเอก :   - ปร.ด.  (นวัตกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปริญญาโท : - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปริญญาตรี : น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์ : 02-160-1182เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/yananda_si/อีเมลล์ :yananda.si@
 


ปริญญาเอก :
 - ปร.ด. (นวัตกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาโท :  
 - ค.อ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ปริญญาตรี : 
 - วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/chatkaew_ha
 อีเมลล์ :chatkaew.ha@ssru.ac.th 
อาจารย์ ดร.สุพัตรา ปราณี อาจารย์ ดร.บุญไทย แก้วขันตี อาจารย์ ดร.จงดี พฤกษารักษ์ 
ปริญญาเอก : 
 - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาโท : 
 - ค.ม. สาขาวิชาการจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 ปริญญาตรี :  
 - ศศ.บ. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 โทรศัพท์ : 02-160-118
 เว็บส่วนตัว :http://www.elcim.ssru.ac.th/supatta_pr
 อีเมล์ : supatta.pr@ssru.ac.th , noinoihna@hotmail.com

ปริญญาเอก : 
  - ปร.ด. (ภาวะผู้นำเชิงยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 ปริญญาโท :  
 - บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี :  
 - วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 เว็บส่วนตัว : http://www.elcim.ssru.ac.th/boonthai_ka
 อีเมลล์ :boonthai.ka@ssru.ac.th 

 ปริญญาเอก : 
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปริญญาโท : 
-กศ.ม. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ปริญญาตรี :   
- วท.บ. (จิตวิทยา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 โทรศัพท์ : 02-160-1182
 รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล

รองศาสตราจารย์ ดร.นัยนา วงศ์จรรยา

ดร.แจ่มจันทร์


ปริญญาเอก
-ปร.ด.(บริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ)มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น พ.ศ.2554
ปริญญาโท
-M.A.B.(BusinesManagement)
UniversityofSouth Australia, Adelaide, Australia ค.ศ.2004
-พบ.ม(การจัดการพัฒนาสังคม)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ.2538ปริญญาตรี
-ค.บ. (สาขาวิชาภาษาไทย- วิชาโทภูมิศาสตร์)
วิทยาลัยครูจันทรเกษม พ.ศ.2528

ปริญญาเอก- Ph.D. (Public Administration)
 University of Northern Philippines ค.ศ. 2010.
ปริญญาโท
- ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2542.
ปริญญาตรี
- กศ.บ. (สังคมศึกษา)
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก พ.ศ.2521
เจ้าหน้าที่สาขานางสาวเกสอน ชื่นหญ้าปลอก

นางสาวพัฒน์นรี  บุญมั่ง